Zapytanie ofertowe nr 3/2018 - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców"

11.01.2018

 

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego serdecznie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne

Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2 A - Formularz oferty - zadanie 1

Załącznik nr 2 B - Formularz oferty - zadanie 2

Załącznik nr 2 C - Formularz oferty - zadanie 3

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

Oferty należy składać do dnia 19.01.2018 r. Zapraszamy!